Mini Apartman Eger
MIN APARTMAN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogató!

Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges,  A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Ön hozzájárul, hogy adatait az adatkezelő az az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Ön kijelenti, hogy az adatok megadása és az adatkezeléshez történő hozzájárulása önkéntes, valamint tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatkezelő:

Zakar Jánosné

Levelezési cím/székhely 3300 Eger, Almagyar utca 12, fsz.1

Telefonszám:36-319-140

Weboldal: www.szallasegerben.com

Szálláshely neve: Mini Apartman

e-mail: szallasegerben@gmail.com

Tárhelyszolgáltató: Dima Kft


Fogalommeghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A honlapon történő adatkezelés általános szabályai

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a honlapos adatkezelés technikailag is megfelel e szabályoknak.

Ezen fejezet alkalmazásában:

Látogató: az a természetes személy, aki regisztráció nélkül  a honlapra lép.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapon keresztül szállást foglal, megadja a személyes adatait, igénybe veszi a honlap szolgáltatásait.

Az érintettek a jelen Adatkezelési tájékoztató utolsó fejezetében írt jogokkal élhetnek.


Látogatói adatkezelés a honlapon – tájékoztatás sütik alkalmazásáról

A süti (eredeti nevén “cookie” egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgátatások a böngészően tárolnak el. Ez szinte minden webes szolgátatás működéséhez elengedhetetlen technolóia.

Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tud például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten.A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta.

A Mini Apartman weboldalán is sütiket („cookie” használunk a  magasabb színvonalú működés biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. A cookiek alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű.

A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl, beállított nyelv), látogatás időpontja,  a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás. A cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot.

Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél  sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba. Az adattárolás időtartama: a böngésző sütibeállításai szerint.


A honlapon történő ajánlatkéréssel,  szállásfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Weboldalunkon  egy online foglalási rendszer található, amely segítségével  a  Mini apartmanba szállást foglalhatnak. Ugyancsak lefoglalhatják a Mini Apartmant a szallas.hu valamint a szallasinfo.hu online oldal foglalási rendszerén keresztül is.

Érintettek köre: a felhasználó, aki kitölti a honlapon található foglalási ürlapot, megadja személyes adatait. A sikeres foglalás, majd a számlázás érdekében Önnek személyes adatokat kell megadnia. Ennek hiányában a foglalás meghiúsul.

Kezelt adatkör: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím.Foglalással kapcsolatos adatok, így a dátum és időpont, az érkezés ideje, távozás ideje, az érkező vendégek száma.

Az adatkezelés célja:

A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése

az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele, szállásfoglalás ürlapon keresztül..

Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS megkereséssel.

Az adatkezelés jogalapja:   az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával  és  az e-mail elküldésével ad meg. Az üzenet elküldése előtt az érintett  az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérheti.

Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai, az IT adatfeldolgozó munkavállalói.

Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről: az Adatkezelő  külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adattárolás időtartama: : Amennyiben Felhasználó foglalt szobát Szolgáltató rendszerében,  8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.


A szállóvendégek adataival kapcsolatos adatkezelés – Polgármesteri Hivatal vendégkönyve

A Társaság a szerződő fél azonosítása és a szolgáltatás teljesítése  céljából kezeli - a Polgármesteri Hivatal által kiadott vendégkönyvben - a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő természetes személy (jogi személy esetén képviselő, kapcsolattartó) nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, igazolványa vagy útlevele számát, érkezési, távozási idejét, az idegenforgalmi adóval kapocslatos kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a kibocsájtott számla vagy nyugta sorszámát. Az Adatkezelési tájékoztató lapon ismertetjük a vendéggel, hogy az adatkezelés célja és jogcíme a szolgáltatás és a szerződés teljesítése, az adók vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése, és hogy az adatkezelésről további információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatót elérheti és megtekintheti a Társaság honlapján. A vendég ezt a lapon aláírásával tudomásúl veszi.

Az adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése.

Ha a Társaság a megadott adatokat más célból is fel kívánja használni – például reklámajánlathoz,  hírlevél küldéshez  telefonszámot, e-mail címet – ehhez meg kell kérnie az érintett hozzájárulását.

Az e-mailben, telefonon közölt foglalások, rendelések vonatkozásában is szerződés teljesítése az adatkezelés jogcíme, figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok címzettjei:  az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói,  könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

Az adatok tárolásának időtartama – a számviteli bizonylatokon rögzített adatok  kivételével - a kapcsolódó szerződés megszűnését követő 5 év.

A szolgáltatások számlázáshoz szükséges személyes adatokat a Társaság számlakiállítás, adókötelezettségek teljesítése  és számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén és céljából, az adó elévülési idejéig kezeli.

Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban írt jogokkal élhetnek.


Harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése

A társaság, mint szállásadó harmadik országbeli állampolgár megszálló adatairól a jogszabályban előírt formanyomtatvány szerinti nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet.

Az érintett adatkör: természetes személyazonosító adatok):  családi és utónév (nevek); születési családi és utónév (nevek);  előző családi és utónév (nevek);  anyja  családi és utóneve (utónevei); születési hely és idő;  nem;   állampolgárság (állampolgárságok) vagy hontalan státusz, az úti okmány azonosító adatai; a szálláshely igénybevételének kezdő és várható befejező időpontja;  a vízum vagy tartózkodási engedély száma és  a beutazás időpontja, helye.

Az adatkezelés célja: bejelentési kötelezettség teljesítése, jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok címzettjei:  az ügyvezető, vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói.

Az adatok tárolásának időtartama: a vendégkönyv hatóság részére történő leadásáig.  

Az érintettek az Adatkezelési tájékoztatóban (Adatvédelmi szabályzat IV. Rész) írt jogokkal élhetnek.
Az  adatkezelés célja és jogcíme a szolgáltatás és a szerződés teljesítése, az adók vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok címzettjei – akik betekinthetnek az adatokba: a Szolgáltató vezetője, a vendégkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak.

Az adatok tárolásának időtartama – a számviteli bizonylatokon rögzített adatok  kivételével - a kapcsolódó szerződés megszűnését követő 5 év.

A szolgáltatások számlázáshoz szükséges személyes adatokat a Szolgáltató számlakiállítás, adókötelezettségek teljesítése  és számviteli elszámolás céljából, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, a számviteli törvényben írt 8 éves megőrzési időben kezeli.

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén és céljából, az adó elévülési idejéig kezeli.


Adatkezeléssel járó külön szolgáltatást az apartman nem nyújt.

A Weboldalon hírlevél regisztráció nem történik, hírlevelet nem küldünk.

DM TEVÉKENYSÉGET  NEM FOLYTATUNK, közösségi oldalunk nincs.

Honlapunkon vendégköny nincs.

.

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának  elősegítése  

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle  szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való joga


A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatósága (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu